Yleistä

Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Huomaathan, että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai yrityksemme käytäntöjen muuttuessa.

Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme tähän henkilötietorekisteriin liittyen.

Selosteen nimi: Petax Oy – Asiakkaat
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: Petax Oy, Puurtajankuja 3 D 5, 04440 Järvenpää
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: Petteri Hietanen, petteri@petax.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
– Kuljetusten tarjoaminen asiakkaille, sekä niihin liittyvä laskutus
– Asiakkuuden ja siihen liittyvien tietojen ylläpito ja asiakassuhteen hoitaminen
– Asiakasviestintä
– Markkinointiviestintä
– Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, tilastointi, raportointi sekä laadun ja turvallisuuden varmistaminen
– Palveluiden, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen
– Asiakkuuden analysointi, ennustaminen sekä kehittäminen

Huomaathan, että käytämme verkkopalvelussamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeitä käytetään myös kohdentamaan markkinointia eri kanavissa kuten sosiaalisenmedian kanavat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tässä henkilötietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin: Sopimus Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja asiakkaan tai asiakkaan työnantajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sitä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, kun asiakas tilaa kyydin mutta ei ole sopimussuhteessa rekisterinpitäjään. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan puhelinnumero, asiakkaan antama nimi, asiakkaan vaatimukset kuljetukselle sekä osoite, johon taksi on tilattu, tallennetaan rekisterinpitäjän järjestelmään. Tätä tietoa käytetään ainoastaan nopeuttamaan tilauksiin liittyviä toimenpiteitä, kun henkilö tilaa kyydin seuraavan kerran samasta puhelinnumerosta. Lainmukainen velvoite Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden tietoja myös palvelusuhteen tai liiketoimintatapahtuman päättymisen jälkeen täyttääkseen laillisen velvoitteensa, koskien muun muassa kirjanpitolaissa esitettyjä arkistointivelvoitteita.

Suostumus

Asiakkaiden tietoja käytetään suostumuksen perustella, kun asiakkaasta lisätään asiakasprofiili rekisteriimme. Asiakkaiden tietoja käsitellään lisäksi suostumuksen perusteella, kun tietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietolähteet

Tiedot kerätään:
– Asiakkaalta itseltään
– Asiakkaan käyttäessä rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja, kuten tilauksiin käytettävää puhelinpalvelu
– Yritysten yhteyshenkilöiden osalta tieto saadaan asiakasyritykseltä

Rekisteröidyt

1. Henkilöt, joilla on asiakassuhde rekisterinpitäjään
2. Henkilöt, jotka ovat käyttäneet rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja, esimerkiksi tilaamalla taksikyydin rekisterinpitäjän puhelinpalvelusta
3. Henkilöt, joiden työnantaja on asiakassuhteessa rekisterinpitäjään
4. Henkilöt, joilla on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde, mutta joiden tietoja säilytetään lakiin perustuvan velvoitteen täyttämiseksi

Henkilötietoryhmät

Kaikki rekisterissä olevat tiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden. Tilausten käsittelyyn ja kyytien tarjoamiseen liittyvät tiedot:
– Puhelinnumero
– Osoite
– Tilaukseen tai kuljetukseen liittyvät muut tiedot
– Asiakkaan nimi
– Asiakasnumero
– Korttinumero
– Kortinhaltijan nimi
– Osoite- ja laskutustiedot Vakiomatkustajat (asiakasprofiilit)
– Asiakkaan perustiedot, kuten nimi ja asiakasrekisterinumero
– Asiakkaan yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja osoitetiedot
– Kuljetukseen liittyvät lisätiedot

Muut tiedot:

– Kuljetuksiin liittyvät tiedot
– Taksitilauksen puhelintallenne, kun tilaus on tehty puhelimitse
– Mahdolliset laskutukseen liittyvät tiedot
– Löytötavaroihin liittyvät tiedot, kuten katoamisajankohta, asiakasta kuljettaneen auton numero ja kuvaus kadonneesta tavarasta
– Paikkatieto, henkilön käyttäessä mobiilisovellusta

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lain velvoitteiden perusteella viranomaisille.

Tietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa seuraavissa asioissa:
– IT -järjestelmien ylläpito ja kehitys Tietosuojaseloste
– Maksunvälitys
– Laskutukseen liittyvä postitus
– Laadunvalvonta
– Markkinointi

Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja jostain erityisestä syystä siirretään EU tai ETA -alueen ulkopuolella, rekisterinpitäjä varmistuu lainmukaisista riittävistä suojatoimista. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakas ja/tai sopimussuhteen keston ajan sekä sen päättymisen jälkeen olemassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tietojen säilytysajat perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla olemme kuvanneet oikeutesi ja niihin liittyvät periaatteet:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, onko henkilötietoja käsitelty rekisterinpitäjän toimesta sekä saada jäljennös henkilötiedoista. Jäljennös toimitetaan joko sähköisesti tai asiakirjana postitse.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjä oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Kaikki tietojen poistamiseen liittyvät pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti ja tiedot poistetaan, mikäli niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta. Peruste voi liittyä muun muassa voimassa olevaan lainsäädäntöön, avoimiin laskuihin tai perintätoimiin.

Käsittelyn rajoittaminen

Asiakkaalla on oikeus tietyissä laissa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Käsittelyn vastustaminen Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojaan koneluettavassa muodossa siirrettäväksi eteenpäin toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa ja joiden käsittely perustuu, joka suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseinen suostumukseen perustuva käsittely lopetetaan.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt tietoja lainmukaisesti, asiakas voi tehdä sen perusteella valituksen tietosuojaviranomaiselle. Toivomme kuitenkin, että olet aina ensisijaisesti yhteydessä meihin, jotta mahdollinen ongelma saadaan selvitettyä. Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme kaikille pyytäjille viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta. Huomaathan, että kunkin oikeuden käyttämiseksi rekisterinpitäjän on tunnistettava sinut. Tunnistaminen tehdään aina rekisterinpitäjän hyväksymiä tunnistusmenetelmiä käyttäen. Käyttääksesi mitä tahansa näistä oikeuksista lähestythän kirjallisesti rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaa. Tarkemmat tiedot oikeuksiesi käyttöön liittyvistä käytännöistä löydät rekisterinpitäjän verkkosivuilla olevalta tietosuojasivulta.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen suojaamisessa käytetään seuraavia tapoja:
– Tiedot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
– Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
– Tietojen käyttö on ohjeistettu organisaatiossa
– Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat koulutetaan työntekijöille
– Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti

Petax Taksit
Järvenpää, Kerava & Tuusula
Avoinna 24/7/365

0600 301 103
Puhelun hinta 1,25 € + 1,51 €/min.

Petax Erikoistilaukset
Invataksit, Kaupunkikorttimatkat, Kela-Kyydit
Avoinna klo 6-20

029 1700 434
8,35 snt/puhelu + 14,88 snt/min